[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 165 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


money
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมัน

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลานกระบือวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41

เจ้าของผลงาน : admin
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 2832    จำนวนการดาวน์โหลด : 781 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทคัดย่อ
 
ชื่อเรื่อง           การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลานกระบือวิทยา 
                          สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
 
ผู้เขียน             นายอภิชาติ   อาบเงิน   รองผู้อำนวยการโรงเรียนลานกระบือวิทยา
 
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
                                 1.  เพื่อศึกษาผลการบริหารโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลานกระบือวิทยา
2. ประเมินผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
     ลานกระบือวิทยา
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
                            ลานกระบือวิทยา
 
วิธีดำเนินการประเมินโครงการ
                         การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลานกระบือวิทยา   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ครั้งนี้  ใช้รูปแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Daneil L. Stufflebeam) เป็นกรอบในการประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1)  ประเมินการบริหารโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลานกระบือวิทยา   2) ประเมินผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลานกระบือวิทยา         3) ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลานกระบือวิทยา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานผลในครั้งนี้  ได้แก่  ครู จำนวน 52  คน  นักเรียน  จำนวน  289  คน  ผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน  289  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14  คน  และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน  จำนวน  29  คน โดยใช้การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sampling  Size) จากตาราง Krejcie และ Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % คลาดเคลื่อนเท่ากับ 5 % โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ(Stratified Random Sampling) และกำหนดสัดส่วนของจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทั้งนี้โดยใช้ผู้ปกครองทุกคนของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แต่ละพวกจะสุ่มสมาชิกภายในพวก โดยวิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย(Simple Random  Sampling) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5  ระดับ จำนวน  3  ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows 11.5 โดยมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือจำนวน 3 คน
 
ผลการประเมินโครงการ
                         การประเมินผลโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลานกระบือวิทยาได้ทำการ ประเมินโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของ ครู  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ  พบว่า   การบริหารโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลานกระบือวิทยา ในภาพรวมมีการปฏิบัติมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายการแล้วพบว่า  รายการที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ   มีการศึกษาสภาพและทิศทางการดำเนินงาน  รองลงไปได้แก่  มีการจัดทำผลการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลานกระบือวิทยา และนำผลมาเพื่อพัฒนาโครงการในปีต่อไป และมีการดำเนินการในส่วนของการป้องกันนักเรียนเบื้องต้น และรายการที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดได้แก่ มีการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลานกระบือวิทยา   ซึ่งทุกข้ออยู่ในระดับการปฏิบัติมากทุกข้อ  ส่วนผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลานกระบือวิทยา ในภาพรวมมีการปฏิบัติมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายการแล้วพบว่า  รายการที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ  นักเรียนได้รู้จักตนเอง สามารถปรับตัวมีทักษะทางสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  รองลงไปได้แก่  นักเรียนมีทักษะชีวิตและมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน ครูและผู้ปกครอง และครูมีเจตคติที่ดีต่อนักเรียน  และรายการที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดได้แก่ ผู้ปกครองชุมชนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลานและบุคคลในชุมชน  ซึ่งทุกข้ออยู่ในระดับการปฏิบัติมากทุกข้อ และความพึงพอใจต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลานกระบือวิทยา ในภาพรวมมีการปฏิบัติมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายการแล้วพบว่า  รายการที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ  การจัดให้ครูรู้จักนักเรียนรายบุคคล เยี่ยมบ้านนักเรียน  รองลงไปได้แก่  การที่ครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน  และรายการที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดได้แก่ การคัดกรองเด็กนักเรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง  ซึ่งทุกข้ออยู่ในระดับการปฏิบัติมากทุกข้อเช่นกัน       
 
                         ผลสำเร็จของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนลานกระบือวิทยา   เกิดจากความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่ บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชนมีส่วนในการร่วมคิดร่วมทำ  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานประสบผลสำเร็จเป็นการสร้างหลักประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด
 
 


ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟุตซอล พ32209สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 13/ต.ค../2561
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค SQ4R วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ33102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4/ก.ค./2561
      รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องมหัศจรรย์น้ำดื่มลืมโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระที่1การดำรงชีวิตและครอบครัว รายวิชางานบ้าน รหัสวิชา ง22101 9/มิ.ย./2561
      รายงานประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 11/เม.ย./2561
      การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Desktop Author รายวิชาการนำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 1/มี.ค./2560


โรงเรียนลานกระบือวิทยา
โทร 055-769099 แฟกซ์ 055-769000