[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 165 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


money
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมัน

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องหน้าที่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โรงเรียนลานกระบือวิทยา

เจ้าของผลงาน : นายจำเริญ ทองเชื้อ
พุธ ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 3488    จำนวนการดาวน์โหลด : 661 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 6 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ส22103 สังคมศึกษา                     ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต                                       ในสังคม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องหน้าที่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย                         โรงเรียนลานกระบือวิทยา
ผู้เขียน            นายจำเริญ   ทองเชื้อ  ครูชำนาญการ
 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียน
                 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง หน้าที่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
                 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง หน้าที่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2558
                 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง หน้าที่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
 
วิธีดำเนินการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียน
               การพัฒนาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องหน้าที่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย   โรงเรียนลานกระบือวิทยา ครั้งนี้  ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานผลในครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 และ 2/5  ของโรงเรียนลานกระบือวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 69 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้รายงานได้สร้างแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระหน้าที่ พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง หน้าที่พลเมืองดีตามวิถี ประชาธิปไตย แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเองและหาคุณภาพแล้ว จำนวน 30 ข้อ และ แบบสอบถามความพึงพอของนักเรียนต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ ดำเนินชีวิตในสังคม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง หน้าที่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยจำนวน 10 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ
 
ผลการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียน
               การพัฒนาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องหน้าที่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โรงเรียนลานกระบือวิทยา  พบว่า   ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต ในสังคม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง หน้าที่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย หลังจากการทดลองกับ กลุ่มตัวอย่าง ได้ค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนโดยรวมเท่ากับ 84.56/82.30 เมื่อ พิจารณาเป็นรายเล่มปรากฏผลตังนี้ เล่มที่ 1 เรื่อง การเมืองการปกครองมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.54/84.06 เล่มที่ 2 เรื่อง กฎหมายใกล้ตัวมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.61/81.17 เล่มที่ 3 เรื่อง กฎหมายครอบครัวมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.58/81.01          เล่มที่ 4 เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.90/82.32 เล่มที่ 5 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมมี ประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.69/83.33 เล่มที่ 6 เรื่อง พลเมืองดีของสังคมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.72/82.90 เล่มที่ 7 เรื่อง บัตรประจำตัวประชาชน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.86/81.30 ชึ่งค่า ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทุกเล่มและสอดคล้องกับ สมมติฐานที่ตั้งไว้   
               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนรายวิชา ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง หน้าที่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง หน้าที่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ทำให้นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
               การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบ การเรียน รายวิชา ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง หน้าที่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โดย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.00, S.D. = .15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงลำดับจาก มากไปหาน้อย ดังนี้ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนทำให้นักเรียนตั้งใจเรียน มากขึ้น (X = 4.80, S.D. = .40) ชึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในลำดับมากที่สุด และที่มีค่าเฉลี่ยมากตามลำดับ ดังนี้ ความยากง่ายของแบบทดสอบประจำแต่ละเล่มมีความเหมาะสม ( X = 4.06, S.D. = .58) ปริมาณ เนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียนมีความเหมาะสม ( X = 4.03, S.D. = .66) ตัวหนังสือในเอกสาร ประกอบการเรียนชัดเจนอ่านง่าย (X = 4.00, S.D. = .45) การเรียนจากเอกสารประกอบการเรียนทำ ให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ( X = 3.96, S.D. = .66) ชึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับกิจกรรมสามารถทบทวน ความรู้ของนักเรียนได้ ( X = 3.96, S.D. = .66) ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละเรื่อง (X = 3.90, S.D. = .60) นักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนจากเอกสารประกอบการเรียน ( X = 3.90, S.D. = .60) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน นวัตกรรมสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ได้สะดวก( X =3.76, S.D. = .67) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในลำดับน้อยสุด แต่ก็ยังอยู่ในระดับมากคือ แบบฝึกในแต่ละเรื่องมีความ ยากง่ายเหมาะสม ( X = 3.66, S.D. = .66) โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก     
 
 
 


ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟุตซอล พ32209สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 13/ต.ค../2561
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค SQ4R วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ33102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4/ก.ค./2561
      รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องมหัศจรรย์น้ำดื่มลืมโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระที่1การดำรงชีวิตและครอบครัว รายวิชางานบ้าน รหัสวิชา ง22101 9/มิ.ย./2561
      รายงานประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 11/เม.ย./2561
      การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Desktop Author รายวิชาการนำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 1/มี.ค./2560


โรงเรียนลานกระบือวิทยา
โทร 055-769099 แฟกซ์ 055-769000