[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 165 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


money
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมัน

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องมหัศจรรย์น้ำดื่มลืมโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระที่1การดำรงชีวิตและครอบครัว รายวิชางานบ้าน รหัสวิชา ง22101

เจ้าของผลงาน : นางสาวสุทธภา อุดแก้ว
เสาร์์ ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 2033    จำนวนการดาวน์โหลด : 238 ครั้ง
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การรายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  มหัศจรรย์น้ำดื่มลืมโรค 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  สาระที่  1 การดำรงชีวิตและครอบครัว  รายวิชางานบ้าน  รหัสวิชา ง22101 มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  มหัศจรรย์น้ำดื่มลืมโรค  ให้มีประสิทธิภาพเกณฑ์ 80/80 
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนกับหลังการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง มหัศจรรย์
น้ำดื่มลืมโรค  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2  โรงเรียนลานกระบือวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560  จำนวน 36  คน  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลาก โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่  เอกสารประกอบการเรียน  จำนวน  8  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 30  ข้อ  และแบบประเมินความพึงพอใจ  จำนวน 10 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่  สถิติ  t-test  แบบ Dependent  ค่าเฉลี่ย  () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    
 
      


ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟุตซอล พ32209สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 13/ต.ค../2561
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค SQ4R วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ33102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4/ก.ค./2561
      รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องมหัศจรรย์น้ำดื่มลืมโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระที่1การดำรงชีวิตและครอบครัว รายวิชางานบ้าน รหัสวิชา ง22101 9/มิ.ย./2561
      รายงานประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 11/เม.ย./2561
      การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Desktop Author รายวิชาการนำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 1/มี.ค./2560


โรงเรียนลานกระบือวิทยา
โทร 055-769099 แฟกซ์ 055-769000