ชื่อ - นามสกุล :นายภมรชัย ทัดปอย
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้